Regulamin

Regulamin

§ 1. Postanowienia wstępne

1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania z Platformy Internetowej znajdującej się pod adresem URL https://znajdzstomatologa.pl, zwanego dalej "Platformą".

1.2. Platforma prowadzona jest przez przez SUPPORT Przemysław Otulakowski z siedzibą przy ulicy św. Wojciecha 9of/8, 59-220 Legnica posiadający NIP 692-242-81-81, zwany dalej "Administratorem".

1.3. Adres Platformy i dane kontaktowe: adres internetowy – https://znajdzstomatologa.pl e-mail – kontakt@znajdzstomatologa.pl telefon +48 537 603 939, adres korespondencyjny – ul. al. Ks. Poniatowskiego 1 , 03-901 Warszawa

1.4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Platformy powinna zapoznać się z jej Regulaminem.

1.5. Administrator nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

1.6. Od chwili rozpoczęcia korzystania z Platformy Stomatolog, Pacjent oraz gość zwani dalej „Użytkownikami Platformy”, zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1.7. Informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych przez Platformę („Polityka prywatności”) oraz zakres wykorzystania plików cookies („Polityka cookies”) znajdują się pod adresem URL https://znajdzstomatologa.pl/polityka-prywatnosci.

§ 2. Definicje

2.1. Platforma – platforma internetowa działająca pod adresem https://znajdzstomatologa.pl której zasady działania zostały opisane w niniejszym Regulaminie.

2.2. Stomatolog - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą w charakterze stomatologicznej praktyki lekarskiej, która założyła konto w strefie lekarza.

2.3. Pacjent - osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która odwiedza i korzysta z Platformy.

2.4. Konto – dostęp do Platformy, powiązany z indywidualnym loginem oraz hasłem dostępu, nadawany Użytkownikom przez Administratora na podstawie dedykowanego formularza rejestracyjnego.

2.5. Profil – Podstrona serwisu, która zawiera informacje na temat gabinetu stomatologicznego.

2.6. Użytkownicy – strony wskazane w definicjach powyżej.

2.7. Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Użytkownika polegające na wypełnieniu dedykowanego formularza rejestracyjnego na łamach strony internetowej https://znajdzstomatologa.pl

2.8. Mailing / Newsletter – usługa polegająca na wysyłaniu do Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Platformy i którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Mailingu/Newslettera, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail w formularzu rejestracyjnym.

2.9. Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Platformy - przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Użytkownika.

§ 3. Techniczne warunki korzystania z platformy

3.1. Użytkownicy powinni spełniać następujące wymagania techniczne:

3.1.1. posiadać urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;

3.1.2. mieć dostęp do sieci Internet;

3.1.3. zainstalowaną przeglądarkę internetową (Chrome, FireFox, Safari lub Microsoft Edge - ich nowsze wersje);

3.1.4. włączoną akceptację plików Cookies oraz Skryptów Java.

3.2. Administrator nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

3.3. Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ustępie 3.1. jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy

Użytkownikiem a licencjodawcą.

3.4. Platforma zbiera informacje zawarte w plikach Cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.

3.5. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików Cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

3.6. Administrator informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Platformie.

3.7. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w dokumencie „Polityka Prywatności i Cookies”

udostępnionej pod adresem https://znajdzstomatologa.pl/polityka-prywatnosci stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

§ 4. Postanowienia ogólne

4.1. Administrator zapewnia techniczną platformę umożliwiającą:

4.1.1. Stworzenie lub przejęcie istniejącego profilu przez Stomatologa;

4.1.2. Aktualizację zawartych na profilu informacji;

4.1.3. Publikację informacji na temat zakresu świadczonych usług stomatologicznych oraz ich poglądowej cenie;

4.1.4. Zgłaszanie wniosków o moderację lub odrzucenie opinii, która w znaczący sposób narusza jego dobra osobiste;

4.2.5. Przeglądanie profili przez pacjentów;

4.2.6. Dodawanie opinie oraz ocen umożliwiających innym pacjentom ocene usług stomatologicznych gabinetu;

4.2. Administrator zastrzega sobie prawo do decydowania nt. udostępniania Użytkownikom Platformy poszczególnych technicznych funkcjonalności Platformy wymienionych w ustępie 4.1 niniejszego Regulaminu.

4.3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane na Platformie, były jak najbardziej aktualne, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za udostępnione przez Użytkowników informacje nieprawdziwe lub nieaktualne.

4.4. Użytkownicy zawierając umowy między sobą są odpowiedzialni względem siebie za prawidłowe ich wykonanie .

§ 5. Zakres usług

5.1. W ramach Platformy Stomatolog w zależności od wyboru pakietu ma możliwość:

5.1.1. utworzenia lub przejęcia utworzonego profilu praktyki stomatologicznej, na rzecz której świadczy usługi;

5.1.2. udostępnienia zakresu świadczonych usług stomatologicznych z poglądowym cennikiem;

5.1.3. otrzymywania zapytań e-mail oraz telefonicznych umożliwiających rezerwację wizyty;

5.1.5. zwiększenia widoczności swojego lokalu na dodatkowych podstronach Platformy

5.1.6. udział w kampaniach reklamowych w wyszukiwarkach oraz mediach społecznościowych;

5.1.7. promocja w newsletterze kierowanym do Pacjentów

§ 6. Ogólne zasady rejestracji na platformie

6.1. Rejestracja w Platformie dla Użytkowników jest nieodpłatna.

6.2. Funkcjonalność Platformy pozwala Użytkownikowi na rejestrację w ramach jednego z dwóch typów kont na Platformie.

6.3. W celu korzystania z Platformy z kontem wymagana jest rejestracja Użytkownika poprzez wypełnienie dedykowanego dla danego typu konta formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie internetowej oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.

6.4. Użytkownik przez akceptacje Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

6.4.1. przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z Platformy;

6.4.2. zapoznałem się z Regulaminem;

6.4.3. dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

6.5. Stomatolog podczas Rejestracji konta zobowiązany jest podać m. in. następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy, adres wykonywanej działalności oraz nip,

6.6. Administrator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Stomatologem w celu doprecyzowania informacji, umieszczonych w formularzu rejestracyjnym.

6.8. Wysyłając formularz rejestracyjny Użytkownik oświadcza, że:

6.8.1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;

6.8.2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

6.8.3. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać;

6.8.4. dokonując rejestracji Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych lub w celach handlowych przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7. Konto

7.1 Konto stomatologa

7.1.1. Po wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego dla Stomatologa udostępnionego na stronie https://znajdzstomatologa.pl/rejestracja Użytkownik otrzymuje dostęp do Konta.

7.1.2. Od tego momentu stomatolog ma możliwość utworzenia lub przejęcie profilu.

7.1.3. Administrator może odmówić utworzenia Konta Stomatologa, a utworzone już Konto Użytkownika Platformy w każdej chwili usunąć, jeżeli poweźmie uzasadnione, wiarygodne informacje, że jest ono sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Platformy czy innych Użytkowników .

§ 8. Zasady działania platformy

8.1. Stomatolog zakłada konto i tworzy profil praktyki stomatologicznej w którym udostępnia opis, lokalizację oraz zakres cenowy usług.

8.2. Pacjent przegląda profile praktyk stomatologicznych oraz ich oferty.

8.3. Pacjent rezerwuje wizytę przy pomocy aktualnych danych kontaktowych.

8.4. Pacjent ma możliwość wystawienia oceny oraz opinii.

8.5. Stomatolog ma prawo zgłosić opinie, które w znacznym stopniu naruszają interesy oraz dobre imie.

§ 9. Mailing/Newsletter

9.1. Przedmiotem usługi Mailing / Newsletter jest wysyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej przez StartUp na adres e-mail Użytkownika, w sposób cykliczny i bezterminowo informacji w formie listu elektronicznego (e-mail) zwanej dalej Mailingiem/Newsletterem, którego wydawcą jest StartUp.

9.2. Usługa Mailing / Newsletter jest bezpłatna i jest dostępna dla każdego Użytkownika pod warunkiem spełnienia czynności, o której mowa w pkt. 9.4. Regulaminu.

9.3. Mailing / Newsletter zawiera między innymi materiały marketingowe, reklamy, informacje dotyczące działalności bloga, aktualną ofertę świadczonych usług, promocyjną ofertę świadczonych usług, których organizatorem jest StartUp lub podmioty z nim współpracujące.

9.4. Zamówienie usługi Mailing / Newsletter następuje za pośrednictwem wypełnienia formularza rejestracyjnego po udzieleniu zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie zasadami zawartymi w dokumencie Polityki prywatności i Cookies dostępnym na stronie internetowej.

9.5. Korzystanie przez Użytkownika z usługi Mailing / Newsletter jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

9.6. Użytkownik zamawiający usługę Mailing / Newsletter powinien podać swój adres poczty elektronicznej.

9.7. Każde wydanie Mailingu / Newslettera zawiera:

9.7.1. wskazanie nadawcy;

9.7.2. wypełnione pole „Temat” określające treść Mailingu / Newslettera;

9.7.3. informację o sposobie rezygnacji z usługi Mailingu / Newslettera lub zmiany adresu poczty elektronicznej usługobiorcy.

9.8. Szczegółowe warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez StartUp zawarte są w dokumencie „Polityki prywatności i Cookies„ dostępnej na stronie internetowej https://znajdzstomatologa.pl/polityka-prywatnosci. Dokument polityki prywatności zawiera również informacje o szczegółowych zasadach przetwarzania plików Cookies przez StartUp.

9.9. Każdy odbiorca Mailingu / Newslettera ma prawo odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną, o której mowa w pkt 9.4. Regulaminu, poprzez kliknięcie linku znajdującego się w stopce każdej wiadomości przesłanej w ramach usługi Mailing/Newsletter lub przesłanie stosownej wiadomości na adres e-mail kontakt@znajdzstomatologa.pl.

§ 10. Prawa i obowiązki

10.1. Administrator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego utrzymywania Platformy w celu korzystania z niej przez Użytkowników Platformy.

10.2. Administrator zastrzega sobie ponadto prawo do:

10.2.1. przejściowego zaprzestania utrzymywania Platformy ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Platformy na zasadach opisanych w pkt 10.2.2;

10.2.2. wysyłania na adresy poczty elektronicznej stomaatologa lub pacjenta komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Platformy i realizacją Usług;

10.2.3. zablokowania dostępu do zasobów stomatologa których konto zawiera treści erotyczne, pornograficzne, zawiera nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Administratora;

10.2.4. zaprzestania świadczenia usług i usunięcia konta stomatologa w Platformie w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne świadczenie Usług jest niemożliwe z winy Użytkownika Platformy

10.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

10.3.1. treści i informacje przekazywane przez stomatologa, w szczególności za ich prawdziwość, aktualność czy rzetelność;

10.3.2. działania nieuprawnionych osób trzecich, którym Użytkownik Platformy przekazał kody dostępu do swojego konta w Platformie;

10.3.3. jakiekolwiek zobowiązania stomatologa i pacjenta w związku podpisaną między stronami Umową;

10.3.4. rękojmie/gwarancje udzieloną przez stomatologa;

10.3.5. zażalenia i skargi pacjentów dotyczące wykonania przez stomatologa Usługi oraz weryfikację prawdziwości przekazanych przez niego informacji, warunków, cen;

10.3.6. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usługi przez stomatologa lub usunięcia konta, w przypadku, gdy nastąpiło to z winy stomatologa bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;

10.3.7. za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika Platformy danych oraz informacji Platformy;

10.3.8. zobowiązania finansowe ze strony pacjenta w odniesieniu do zawartej Umowy z stomatologiem;

10.4. Administrator nie odpowiada za bezprawne działania Użytkownika Platformy, jeżeli nie posiada świadomości faktów i okoliczności ich zaistnienia.

10.5. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu Użytkowników Platformy, Administrator jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do ich zaprzestania.

10.6. Administrator zastrzega sobie prawo do upubliczniania zanonimizowanych informacji na temat Usług wykonywanych pomiędzy stomatologiem a pacjentem, które mogą zawierać m. in. dane: opis wykonywanej Usługi, przebieg procesu wykonania Usługi, osiągnięte rezultaty.

10.7. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia profilu w przypadku, gdy jest ona niezgodna z powszechnie obowiązującym prawem, z polityką Administratora lub z postanowieniami Regulaminu.

10.8. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników Platformy treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Usług świadczonych przez stomatologa w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami oraz naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy.

10.9. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych na Platformie za wyjątkiem korzystania z nich w ramach funkcjonalności świadczonych poprzez Platformę.

10.10. Użytkownik Platformy zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno innych Użytkowników Platformy jak i Platformy.

10.11. Stomatolog ma obowiązek poinformować turystę lub gościa będącego Konsumentem o szczegółach wykonywanych Usług, w tym prawie do reklamacji oraz możliwości lub braku możliwości odstąpienia od wykonania świadczenia oraz wszelkich innych obowiązkach wobec Konsumenta, a wynikających z Ustawy o prawach konsumenta.

10.12. W przypadku odwołania Usługi przez stomatologa, pacjent uprawniony jest kierować do stomatologa wszelkie swoje roszczenia powstałe w związku z odwołaniem Usługi, w tym roszczenia związane ze zwrotem poniesionych przez siebie kosztów.

10.13. Stomatolog umieszcza na Platformie zdjęcia, logotypy, treści udzielając Administratorowi licencji na możliwość umieszczania ich na Platformie oraz na ich rozpowszechnianie, udostępnianie, w celu realizacji postanowień Regulaminu oraz dla celów marketingowych.

10.14. Stomatolog oświadcza, że nie narusza praw autorskich jakichkolwiek podmiotów, a także jest uprawniony do nadawania licencji, sublicencji do praw własności intelektualnej przekazanych Administratorowi materiałów.

10.15. W razie utraty przez stomatologa prawa do reprezentacji bądź też braku możliwości wykonania zobowiązania, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Administratora oraz turysty lub gościa z którym podpisał Umowę na wykonanie Usługi przesyłając stosowną wiadomości na adres e-mail.

10.16. Administrator może w trybie natychmiastowym zakończyć współpracę z Stomatologem w przypadku, gdy:

10.16.1. Stomatolog w przypadku zmiany, niezwłocznie nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do rejestracji w Platformie;

10.16.2. Stomatolog odwołuje Usługi bez przyczyny;

10.16.3. Stomatolog zamieszcza w Platformie treści bezprawne lub nie zgodne z prawdą;

10.16.4. Stomatolog dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych;

10.16.5. Stomatolog w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem Platformy.

10.17. Administrator może zaprzestać w trybie natychmiastowym świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku Pacjenta w przypadku, gdy:

10.17.2. Pacjent nie wywiązuje się z postanowień umowy zawartej z Stomatologem,

10.17.3. Pacjent w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem Platformy,

10.17.4. Pacjent nie korzystał ze swojego Konta przez przynajmniej 360 dni, po wcześniejszym poinformowaniu go o tym fakcie przesyłając stosowną informację na adres e-mail podany podczas zakładania Konta.

10.18. Oświadczenie o zaprzestaniu świadczenia usług drogą elektroniczną wobec turysty lub o zakończeniu współpracy z Stomatologem składane przez Administratora zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika Platformy adres e-mail.

10.19. Zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną lub współpracy jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi Platformy dostępu do Konta oraz jego usunięciem.

10.20. Użytkownik Platformy lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę o naruszeniach praw może je zgłosić poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@znajdzstomatologa.pl w której treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.

10.21. W ramach Platformy zabronione jest działanie Użytkownika Platformy, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.

§ 12. Odpowiedzialność

12.1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

12.1.1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników Platformy z Platformy w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;

12.1.2. utratę przez Użytkowników Platformy danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora (działanie osób trzecich);

12.1.3. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości działania Platformy;

12.1.4. podanie przez Użytkowników Platformy nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji Konta lub korzystaniu z Platformy;

12.1.5. inne przypadki nieprzestrzegania przez Użytkownika Platformy warunków niniejszego Regulaminu;

12.2. Administrator nie odpowiada za zobowiązania wynikające z zawartej między Stomatologem i turystą lub gościem Umowy, w tym za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tej Umowy w tym także za wyrządzone przez nich szkody w związku z jej wykonywaniem.

§ 13. Reklamacje

13.1. Stomatolog lub pacjent mają prawo składać reklamacje dotyczące świadczeń wykonywanych przez Platformę (dalej: „Reklamacja”). Przedmiotem reklamacji nie może być Usługa świadczona bezpośrednio przez stomatologa.

13.2. Użytkownicy powinni informować Administratora, o wszelkich nieprawidłowościach zaistniałych przy świadczeniu Usług (dalej: „Informacja”)

13.3. Informacja winna zawierać w szczególności:

13.3.1. oznaczenie;

13.3.2. przedmiot i opis okoliczności sporu;

13.4. Użytkownik Platformy ma możliwość zgłoszenia wszelkich Reklamacji poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail kontakt@znajdzstomatologa.pl, w którego treści wpisuje:

13.4.1. dane Użytkownika Platformy umożliwiające kontakt;

13.4.2. rodzaj usługi, której dotyczy zakłócenie;

13.4.3. rodzaj błędnego funkcjonowania;

13.4.4. czas, który stanowi podstawę reklamacji;

13.4.5. zarzuty Użytkownika Platformy;

13.4.6. okoliczności uzasadniające Reklamację;

13.4.7. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.

13.5. Administrator rozpatrzy zgłoszenia Reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia Reklamacji, wskazując czy uznaje Reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją wykonać lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

13.6. Odpowiedź w sprawie Reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail.

13.7. W przypadku uznania reklamacji, Platforma niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.

§ 14. Komunikacja między administratorem, a użytkownikami platformy.

14.1. Komunikacja pomiędzy Administratorem a Użytkownikami Platformy odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy e-mail wskazane przy rejestracji zgodnie z § 6. Regulaminu.

§ 15. Rezygnacja.

15.1 Użytkownik Platformy może w dowolnym momencie zrezygnować z użytkowania Platformy ze skutkiem natychmiastowym.

15.2 Oświadczenie o wypowiedzeniu składane przez Użytkownika Platformy powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty e-mail na adres kontakt@znajdzstomatologa.pl przy czym wiadomość powinna zostać wysłana z adresu podanego przy rejestracji Konta Użytkownika Platformy. Za datę złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu uznaje się datę odebrania wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.

§ 16. Postanowienia końcowe.

16.1 Regulamin jest dostępny pod adresem https://znajdzstomatologa.pl/regulamin

16.2 Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od poinformowania Użytkowników Platformy droga elektroniczną o wprowadzonych zmianach. W tym czasie Użytkownik może zrezygnować z korzystania z platformy.

16.3 Jeżeli Użytkownikiem Platformy jest Konsument informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Użytkownika Platformy będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

16.4 Użytkownik Platformy będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

16.5 Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

16.5.1 wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Użytkownikiem Platformy a Platformą;

16.5.2 powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

16.5.3 platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

16.6 Jeżeli Użytkownikiem Platformy jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Administratora.

16.7 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od świadczenia usług korzystania z Platformy

Pobierz wzór